PolyNorge Vedtekter

De følgende vedtektene ble vedtatt på PolyNorges stiftelsesmøte 17.september 2016, Sist endret 17.02.2018
 • 1 Navn
 • 1.1 Navn Foreningens navn er PolyNorge. Engelsk form er PolyNorway.
 • 1.2 Selvstendighet PolyNorge er en selvstendig, livssynsnøytral og politisk uavhengig forening.

 • 2. Formål
 • 2.1 Formålsparagraf PolyNorge ønsker et samfunn der forhold med flere er anerkjent og respektert på lik linje med monogame parforhold. PolyNorge jobber for alle menneskers rett til å leve i de forholdsformer de selv ønsker, så lenge disse er basert på informert samtykke og likeverd. Vi mener at alle samlivsformer, kjærlighetsforhold og seksuelle relasjoner mellom samtykkende og likeverdige personer skal møte aksept. Organisasjonen skal fremme relasjonsmangfold.
 • 2.2 Verdigrunnlag PolyNorges arbeid skal være bygget på verdiene åpenhet, ærlighet, respekt og integritet. Det er utarbeidet et verdigrunnlagsdokument som belyser og utdyper dette temaet. Dokumentet er vedtatt av årsmøtet og skal brukes til å forankre foreningens arbeid.

 • 3 Medlemskap

3.1Medlem Som medlem regnes fysisk person som støtter foreningens formål og aktivt bekrefter sitt medlemskap gjennom å betale medlemsavgift. Avgiftens størrelse vedtas på årsmøtet. Foreningen plikter å føre medlemsregister.

3.2 Støttemedlemskap Støttemedlemskap kan tegnes av enkeltpersoner så vel som foreninger, lag og organisasjoner.


 • 4 Regnskapsår og virksomhetsår

4.1 Foreningens regnskapsår Foreningens regnskapsår følger kalenderåret.

4.2 Foreningens virksomhetsår Foreningens virksomhetsår er fra årsmøte til årsmøte.


 • 5 Årsmøtet
 • 5.1 Foreningens høyeste organ Årsmøtet er PolyNorges høyeste besluttende organ. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars hvert år. Styret avgjør endelig dato og sted for årsmøtet.
 • 5.2 Innkalling til årsmøtet Medlemmene informeres om planlagt sted og dato for årsmøtet senest åtte uker før. Siste frist til å melde inn saker er fire uker før årsmøtet. Utsending av endelig innkalling sendes elektronisk minst en uke før årsmøtet. Denne skal inneholde saksliste med tema for samtlige meldte saker.
 • 5.3 Saker på årsmøtet Årsmøtet skal behandle følgende saker: A. Valg av ordstyrer, sekretær, protokoll-underskrivere (minst 2) og tellekorps. B. Avklare regler for avstemning. C. Godkjenning av innkalling D. Årsberetning E. Regnskap F. Handlingsplan (aktivitetsplan) G. Budsjett og medlemsavgift H. Andre innmeldte saker på dagsorden. H1. Vedtektsendringer (Disse kan kun endres ved ⅔ flertall). Forslag om vedtektsendringer må komme tydelig frem i innkalling. H2. Endring i styringsdokument. H3. Andre innmeldte saker. I. Valg: Årsmøtet velger leder for 2 år og ett annet styremedlem (fortrinnsvis nestleder) for to år alternerende år. Øvrige styremedlemmer og vara velges for 1 år. Utover valg av leder konstituerer styret seg selv. Konstituering skal protokollføres. Styret må bestå av minimum tre medlemmer. Styret forplikter ved valget å påta seg solidarisk ansvar for utførelsen nødvendige oppgaver. J Innspill og ideer til styret.
 • 5.3.1 Stemmegivning  Medlemmer må ha betalt kontingent for å ha stemmerett. Nye medlemmer av året, må ha betalt senest en uke før årsmøtet. Medlemmer som har betalt kontingent for tidligere år, kan betale frem til årsmøtets start. Ved stemmelikhet skal det åpnes for ny stemme runde. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.
 • 5.3.2 Personvalg Dersom det ønskes skal det holdes hemmelig personvalg.
 • 5.3.3 Fullmakt Medlemmer som ikke kan delta på årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Et medlem kan ikke ha mer enn to fullmakter.
 • 5.4 Observatører Styret kan invitere observatører til årsmøtet. Disse kan gis talerett og forslagsrett av årsmøtet.

 • 6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte. Dersom minst halve styret eller minst halvparten av medlemmene krever det, skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkalling til ekstraordinært årsmøte må skje minst tre uker før møtet og senest innen 4 uker etter at kravet stilles. På et ekstraordinært årsmøte skal kun de saker som er nevnt i innkallingen behandles.


 • 7 Styret

Styret velges av årsmøtet og tiltrer umiddelbart etter møtet. Styret gis fullmakt til å lede foreningen mellom årsmøtene i samsvar med gjeldende vedtekter og retningslinjer.

 • 7.1 Ansvar Styret har det organisatoriske og økonomiske ansvaret for PolyNorge.
 • 7.2 Leder Styrets leder kan ikke ha andre verv i styret.
 • 7.3 Bortfall Ved bortfall kan styret oppnevne midlertidige styremedlemmer.

 • 8 Styrets oppgaver
 • 8.1 Styrets gang Styret skal avholde minst 4 styremøter i året. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Deltakelse på styremøte ved videokonferanse regnes som tilstedeværelse.
 • 8.2 Signaturrett Et beslutningsdyktig styre, eller leder og kasserer sammen, har signaturrett.
 • 8.3 Utgifter Styret får ikke honorar, men kan få dekket utgifter tilknyttet foreningen.
 • 8.4 Etterprøving Styret kan ved behov etterprøve gyldig medlemsstatus.

 • 9 Undergrupper, lokallag og temalag

9.1 Medlemmer kan ta initiativ til at styret oppretter undergrupper, lokallag og temalag. Lokale grupper har som fokus å skape sosiale arrangementer og møteplasser lokalt. Det kan også opprettes temagrupper uten lokal forankring. Dette kan være erfaringsgrupper eller faggrupper.

9.2 Styret sentralt skal bistå undergrupper i den grad dette er mulig.

9.3 Undergrupper, lokallag og temalag skal følge PolyNorges vedtekter, eventuelt med egne vedlegg.

9.4 PolyNorge fører regnskap for undergrupper. Lokallagene og temalagene er selv ansvarlige for budsjett og regnskap.

9.5 Ved opphør av undergruppe, lokallag eller temalag skal eventuelle midler og verdier overføres til PolyNorge.

9.6 Undergrupper, lokallag og temalag kan ha egne oppføringer i Brønnøysundregistrene/Frivillighetsregisteret.

9.7 Styret i PolyNorge oppretter, nedlegger og vedtar mandat for undergrupper, lokallag og temalag ved behov.


 • 10 Taushetsplikt og diskresjon

10.1 Taushetsplikt Styret har taushetsplikt i saker av sensitiv natur.

10.2 Diskresjon Medlemmer skal utvise diskresjon overfor andre medlemmers medlemskap og aktiviteter i foreningen. En protokoll kommer i tillegg for å presisere.


 • 11 Overtramp, mistillit og eksklusjon

Om et medlem opptrer på en måte er til skade for foreningen eller andre medlemmer, skal styret reagere på dette. Denne reaksjonen følger vedtatt protokoll.

 • 11.1.1 Permittering Inntil styret har nådd sin beslutning, permitteres gjeldende medlem fra eventuelle tillitsverv.
 • 11.2 Forklaringsrett Medlemmet det angår har forklaringsrett i egen sak. Dette skal medlemmet informeres om, skriftlig.
 • 11.3 Arrangementer Ekskluderte medlemmer kan ikke delta på arrangementer i kraft av medlemskap i PolyNorge, heller ikke åpne arrangementer.
 • 11.4 Meddelelse Langvarig eller permanent eksklusjon kan ved behov meddeles samarbeidende foreninger.
 • 11.5 Anke Styrets avgjørelse kan ankes til årsmøtet.

 • 12 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan kun besluttes av et ordinært årsmøte, der intensjon om oppløsning må gå klart frem av innkallingen. I tillegg må oppløsning bekreftes på et ekstraordinært årsmøte, tidligst 6 måneder etter, der oppløsning er eneste sak. Det må være minst ⅔ flertall for oppløsning begge ganger. Ved endelig oppløsning skal foreningens regnskap gjøres opp, og foreningen slettes fra Brønnøysundregistrene. Gjenværende midler i foreningen etter at den har dekket sine forpliktelser, skal gå til et ideelt formål bestemt av det ekstraordinære årsmøtet.


13 § Endring og ikrafttreden

Endringer i disse vedtekter må vedtas på årsmøte med minst 2/3 flertall. Vedtekter trer i kraft når de er vedtatt om annet ikke er bestemt.


Om PolyNorge

PolyNorge er en interesseorganisasjon som har fokus på relasjonsmangfold i det norske samfunnet. Vi lever i et svært normstyrt samfunn med streng sosial kontroll. Det norske samfunnet er pr i dag svært mono-normativt. Mennesker som føler de ikke passer inn i forventningene om hvordan kjærlighetsliv og relasjoner bør se ut, føler seg ofte fremmedgjort. Foreningen ble opprettet for å gi nettopp disse individene en stemme, et trygt miljø og for å jobbe for et varmere og mer inkluderende samfunn.

©2024 PolyNorge

Søk

Medlemsinnlogging